ABOUT

Linear Turns Circular
Foster circular economy for SMEs

Sustainability/circular economy has become an important economic, socio-political, and environmental issue.
It is high on the political agenda, both in Germany and in Europe.  

Small and medium-sized enterprises (SMEs) play a vital role in achieving the goals of the EU circular economy policy, as they form the foundation of the European economy, making up 99 Prozent of all businesses in the EU and employing two-thirds of all private sector employees.  

The Erasmus+ funded project "Linear Turns Circular" aims to support SMEs in their transition to a circular economy, with a particular focus on the role of SME managers as drivers for change and process realignment.  

The partners from Poland, Italy, and Germany have set out to make the circular economy more accessible to SME managers through three different learning methods.

German

Nachhaltigkeit/Kreislaufwirtschaft ist zu einem wichtigen wirtschaftlichen, soziopolitischen und ökologischen Thema geworden. Es steht weit oben auf der politischen Agenda - sowohl in Deutschland als auch in Europa.  

Kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) spielen eine wichtige Rolle bei der Erreichung der Ziele der EU-Kreislaufwirtschaftspolitik, da sie das Fundament der europäischen Wirtschaft bilden. Sie machen 99% aller Unternehmen in der EU aus und beschäftigen zwei Drittel aller Mitarbeiter:innen im privaten Sektor. Sie spielen daher eine besonders wichtige Rolle beim Übergang von einer linearen zu einer Kreislaufwirtschaft.

Das durch Erasmus+ geförderte Projekt "Linear Turns Circular" (L2C) hat sich zur Aufgabe gemacht, den Transformationsprozess zu mehr Kreislaufwirtschaft zu begleiten und kleine und mittlere Unternehmen dabei zu unterstützen. Hierbei spielen die Manager von KMUs eine besonders wichtige Rolle, da sie der treibende Motor für die Einführung von Veränderungen und die Neuausrichtung von Prozessen sind.

Die Partner aus Polen, Italien und Deutschland setzen sich dafür ein, das Thema Kreislaufwirtschaft für Manager:innen von KMUs durch die Verwendung von drei verschiedenen Lernmethoden zugänglicher zu machen.

Polish

Zrównoważony rozwój/gospodarka o obiegu zamkniętym stały się ważnymi zagadnieniami gospodarczymi, społeczno-politycznymi i środowiskowymi. Zajmują wysokie miejsce w programach politycznych w Europie.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają istotną rolę w osiąganiu celów polityki UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ stanowią podstawę gospodarki europejskiej, stanowiąc 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE i zatrudniając dwie trzecie wszystkich pracowników sektora prywatnego.

Finansowany przez Erasmus+ projekt “Linear Turns Circular” ma na celu wsparcie MŚP w ich przejściu na gospodarkę cyrkularną, ze szczególnym uwzględnieniem roli menedżerów MŚP jako motywatorów zmian i dostosowania procesów.

Partnerzy z Polski, Włoch i Niemiec postawili więc sobie za cel uczynienie tematu gospodarki o obiegu zamkniętym bardziej przystępnym dla menedżerów MŚP poprzez trzy różne metody nauczania.

Italian

La sostenibilità ambientale e l’economia circolare sono diventate un'importante questione economica, socio-politica e ambientale. Esse sono una priorità nell'agenda politica, sia in Italia che in Europa.  

Le piccole e medie imprese (PMI) svolgono un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi della politica dell'economia circolare dell'UE, in quanto costituiscono la base dell'economia europea, rappresentando il 99% di tutte le imprese dell'UE e impiegando due terzi di tutti i dipendenti del settore privato.  

Il progetto "Linear Turns Circular", finanziato dal programma Erasmus+, mira a sostenere le PMI nella loro transizione verso un'economia circolare, con particolare attenzione al ruolo dei manager delle PMI, in quanto considerati motori del cambiamento e del riallineamento dei processi.  

I partner di Polonia, Italia e Germania hanno quindi deciso di rendere il tema dell'economia circolare più accessibile ai manager delle PMI attraverso tre diversi metodi di apprendimento.

European Green Deal Strategy

The European Green Deal strategy aims to promote the EU's ability to address the challenges of climate change and environmental destruction. A key element of this strategy is the promotion of sustainable industry, as the industrial sector is responsible for 20 percent of greenhouse gas emissions in the EU. Transitioning to a circular economy can achieve significant material savings and promote economic innovation. The EU's Circular Economy Action Plan aims to extend the lifespan of products and reduce the extraction and use of natural resources. By embedding sustainability criteria such as durability, repairability, and recyclability, consumer rights will be strengthened, and the circular principle will be brought to the forefront of production processes in all sectors.  

The Action Plan identifies several priority sectors crucial to the circular transition:

Further information you can find here

German

Der europäische Green-Deal-Strategie soll die Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels und der Umweltzerstörung in der EU fördern. Ein Hauptelement dieser Strategie ist die nachhaltige Industrie, da 20 Prozent der Treibhausgasemissionen in der EU vom Industriesektor verursacht werden. Die Umstellung auf Kreislaufwirtschaft kann erhebliche Materialeinsparungen erzielen und wirtschaftliche Innovationen fördern. Der Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern und die Gewinnung und Nutzung natürlicher Ressourcen zu verringern. Durch die Verankerung von Nachhaltigkeitskriterien wie Langlebigkeit, Reparierbarkeit oder Recyclingfähigkeit sollen die Verbraucherrechte gestärkt und das Kreislaufprinzip in den Produktionsprozessen aller Branchen in den Fokus gerückt werden.  

Der Aktionsplan identifiziert eine Reihe prioritärer Branchen, die für den kreislauforientierten Übergang entscheidend sind:  

 

Weitere Informationen finden Sie hier

Polish

Europejska strategia Zielonego Ładu ma na celu wspieranie zdolności UE do sprostania wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu i niszczeniem środowiska. Kluczowym elementem tej strategii jest promowanie zrównoważonego przemysłu, ponieważ sektor przemysłowy jest odpowiedzialny za 20% emisji gazów cieplarnianych w UE. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym może przynieść znaczne oszczędności zasobów i wspierać innowacje gospodarcze. Zielony Ład ma na celu wydłużenie okresu eksploatacji produktów oraz ograniczenie wydobycia i wykorzystania zasobów naturalnych. Dzięki włączeniu kryteriów zrównoważonego rozwoju, takich jak trwałość, możliwość naprawy i recyklingu, prawa konsumentów zostaną wzmocnione, a zasada cyrkularności znajdzie się na pierwszym planie procesów produkcyjnych we wszystkich sektorach.

W planie działania określono szereg sektorów priorytetowych kluczowych dla przejścia na obieg zamknięty:

 

Więcej informacji

Italian

 La strategia europea Green Deal mira a promuovere la capacità dell'UE di affrontare le sfide del cambiamento climatico e del degrado ambientale. Un elemento chiave di questa strategia è la promozione di un'industria sostenibile, poiché il settore industriale è responsabile del 20% delle emissioni di gas serra nell'UE. La transizione verso un'economia circolare può consentire notevoli risparmi di materiale e promuovere l'innovazione economica. Il Piano d'azione per l'economia circolare dell'UE mira a prolungare la durata di vita dei prodotti e a ridurre l'estrazione e l'utilizzo delle risorse naturali. Grazie all'integrazione di criteri di sostenibilità come la durata, la riparabilità e la riciclabilità, i diritti dei consumatori saranno rafforzati e il principio circolare sarà portato in primo piano nei processi produttivi di tutti i settori.  

Il Piano d'azione identifica una serie di settori prioritari cruciali per la transizione circolare:

 

Per maggiori informazioni

9-R Strategy

The Linear Turns Circular project uses the R9 approach as it particularly illustrates the concept of circular economy. Companies that are at the beginning of their transformation can more easily perceive the concept of circular economy and use it to question their own processes. The proposed 9R model can provide an insight and general understanding of circular actions and activities and serve as a first orientation to understand, plan and design individual processes.

Cycle products and materials

Reducing the consumption of natural resources and promoting the recycling of materials are important strategies to reduce waste generation. To extend the life cycle of a product, energy efficiency and reusability should be considered. The aim is a closed loop where materials can be reused multiple times. Potting's 9R framework provides a hierarchy of circular strategies that are visually accessible. Potting categorizes the different measures into circularity levels, and the longer materials can be kept in the loop, the higher the circularity. However, there is no agreement on how many R strategies should be assigned to the framework.

German

Das Projekt Linear Turns Circular verwendet den R9-Ansatz, da er das Thema Kreislaufwirtschaft besonders gut veranschaulicht. Unternehmen, die noch am Anfang ihrer Transformation stehen, können das Thema Kreislaufwirtschaft leichter wahrnehmen und darauf aufbauend ihre eigenen Prozesse hinterfragen. Das vorgeschlagene 9-R-Modell kann einen Einblick und ein allgemeines Verständnis für kreislaufwirtschaftliche Handlungen und Aktivitäten vermitteln und als erste Orientierungshilfe dienen, um die eigenen individuellen Prozesse zu verstehen, zu planen und zu gestalten.  

9-R-Modell auf einen Blick

Die Reduzierung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen und die Förderung des Recyclings von Materialien sind wichtige Strategien zur Reduzierung der Abfallerzeugung. Um den Lebenszyklus eines Produkts zu verlängern, sollten die Energieeffizienz und die Wiederverwendbarkeit berücksichtigt werden. Das Ziel ist ein geschlossener Kreislauf, in dem Materialien mehrfach verwendet werden können. Das 9R-Framework von José Potting bietet eine Hierarchie von Kreislaufstrategien, die visuell zugänglich sind. Potting ordnet die verschiedenen Maßnahmen in Kreislauffähigkeitsstufen ein und je länger Materialien im Kreislauf gehalten werden können, desto höher ist die Kreislauffähigkeit. Es gibt jedoch keine Einigkeit darüber, wie viele R-Strategien dem Rahmenwerk zugeordnet werden sollten.

 

Polish

Projekt Linear Turns Circular wykorzystuje podejście R9, ponieważ dobrze oddaje ono koncepcję gospodarki cyrkularnej. Firmy, które są na początku swojej transformacji, mogą łatwiej zrozumieć koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystać ją do kwestionowania własnych procesów. Proponowany model 9R może zapewnić wgląd i ogólne zrozumienie działań i aktywności związanych z gospodarką cyrkularną i służyć jako pierwsza orientacja do zrozumienia, planowania i projektowania poszczególnych procesów.

Model 9-R w skrócie

Zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych i promowanie recyklingu materiałów to ważne strategie ograniczania wytwarzania odpadów. Aby wydłużyć cykl życia produktu należy rozważyć efektywność energetyczną i możliwość ponownego wykorzystania zasobów i produktów. Celem jest zamknięcie pętli, w której materiały mogą być wielokrotnie wykorzystywane. Struktura 9R Pottinga zapewnia hierarchię strategii cyrkularnych, które są wizualnie przystępne. Potting kategoryzuje różne środki na poziomy cyrkularności, a im dłużej materiały mogą być utrzymywane w pętli, tym większa jest ich cyrkularność. Nie ma jednak zgody co do tego, ile dokładnie strategii “R” powinno być przypisanych w ramy tej ogólnej struktury.

Italian

Il progetto Linear Turns Circular utilizza l'approccio delle 9R in quanto illustra in modo efficace il concetto di economia circolare. Le aziende che sono all'inizio del loro processo di cambiamento possono recepire più facilmente il concetto di economia circolare e utilizzarlo per mettere in discussione i propri processi produttivi. Il modello delle 9R proposto può fornire una visione e una comprensione generale delle azioni e delle attività circolari e servire come primo passo per comprendere, pianificare e progettare i singoli processi produttivi aziendali.

Il modello 9-R in sintesi

Ridurre il consumo di risorse naturali e promuovere il riciclo dei materiali sono strategie importanti per ridurre la produzione di rifiuti. Per estendere il ciclo di vita di un prodotto, occorre considerare l'efficienza energetica e la riutilizzabilità. L'obiettivo è un ciclo chiuso in cui i materiali possono essere riutilizzati più volte. Il quadro delle 9R di Potting fornisce una gerarchia di strategie circolari visivamente accessibili. Potting classifica le diverse misure in livelli di circolarità e più a lungo i materiali possono essere mantenuti nel ciclo, più alta è la circolarità. Tuttavia, non c'è un comune  accordo sul numero di strategie R da assegnare al quadro.

 

 

Stay Connected

Contact Info


Address
Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld
Ravensberger Straße 10 G
33602 Bielefeld

mail: info@@ltoc.eu
Send message

Erasmus+ program

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.